Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ, ako jediný vlastník motocykla prepožičia nájomcovi motocykel na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu prenajímateľovi podľa článku 2. týchto podmienok. Nájomca preberá motocykel s plnou nádržou pohonných hmôt.

2. Nájomné

Cena nájmu je stanovená v závislosti od doby nájmu. Sadzba nájomného je stanovená v cenníku. Nájomné je splatné v deň prevzatia motocykla nájomcom od prenajímateľa. V prípade predĺženia doby nájmu zo strany nájomcu bude rozdiel doplatení pri odovzdaní motocykla prenajímateľovi. V základnej cene nájmu je zahrnuté len požičanie motocyklu. Cenu za prenájom doplnkov je dohodou.

3.Doba nájmu

Doba nájmu bola oboma zmluvnými stranami dohodnutá na dobu určitú, do termínu, aký je uvedený v tejto zmluve.

4. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný:

 • udržiavať motocykel v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal.
 • v prípade poškodenia, alebo odcudzenia motocykla, túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi a zároveň polícií.
 • v prípade dopravnej nehody je nájomca povinný vypracovať písomnú správu. Správa musí obsahovať mená, adresy všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako aj mená a adresy prípadných svedkov. Ďalej evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode a tiež údaje o hliadke príslušníkov útvaru Dopravnej polície Policajného zboru SR, ktorá bola k nehode privolaná. Prípadné vzniknuté nároky druhého účastníka dopravnej nehody nesmie nájomca uznať bez písomného súhlasu prenajímateľa.. V opačnom prípade zodpovedá za škodu ktorá dopravnou nehodou vznikla prenajímateľovi.
 • nájomca nesmie poskytnúť motocykel do užívania tretej osobe.
 • nájomca nesmie opustiť územie Slovenskej republiky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 • nepoužívať motocykel k účasti na motocyklových a iných súťažiach.
 • nezasahovať do konštrukcie motocykla, neprevádzať žiadne opravy a technické zmeny. V prípade zistenia porušenia tohto bodu sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady súvisiace s opravou a daním motocykla do pôvodného stavu u autorizovaného servisu.
 • motocykel pristaviť na prevzatie prenajímateľovi s plnou nádržou pohonných hmôt, a motocykel zbavený nečistôt.
 • nájomca je oprávnený na vedenie motocykla, len s platným vodičským preukazom, ktorého je sám držiteľom.
 • nepoužívať motocykel v rozpore s nájomnou zmluvou.
 • dodržiavať pravidlá cestnej premávky. V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky, sa nájomca zaväzuje uhradiť prípadnú finančnú pokutu, ako aj ďalšie možné sankcie zo strany Dopravného inšpektorátu Policajného zboru.
 • bežné náklady na prevádzku motocykla počas doby nájmu, hradí nájomca.
 • opravy potrebné k zaisteniu prevádzkovej alebo dopravnej bezpečnosti motocykla znáša nájomca v plnej výške, ak vzniknutý stav potreby vykonania opráv sám spôsobil. V uvedenom prípade opravu realizuje autorizovaný servis Honda.

5. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný:

 • odovzdať nájomcovi motocykel spolu s kľúčami a všetkými potrebnými dokladmi od motocykla. (Osvedčenie o evidencii motocykla, potvrdenie o zaplatení Povinného zmluvného poistenia a predmetmi patriacimi k povinnej výbave podľa platných predpisov) . Súpis všetkých odovzdaných vecí v časti Odovzdávací a preberací protokol.
 • odovzdať motocykel v stave spôsobilom na prevádzku a na bežné užívanie.
 • zaplatiť Povinné zmluvné poistenie motocykla
 • zabezpečiť opravu motocykla potrebnú k zaisteniu prevádzky a dopravnej bezpečnosti, pokiaľ poruchu spôsobil prenajímateľ.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať finančnú zálohu od nájomcu vo výške popísanej v cenníku. V prípade poškodenia motocykla, alebo doplnkov bude záloha použitá na uvedenie motocykla / doplnkov do pôvodného stavu. Záloha bude nájomcovi vrátenia po odovzdaní motocykla prenajímateľovi v stave v akom ho od prenajímateľa prevzal. Túto skutočnosť potvrdí prenajímateľ podpisom v časti Odovzdávací a preberací protokol.

6. Zodpovednosť za škodu a zmluvná pokuta

 • Nájomca je povinný starať sa o to, aby na motocykli nevznikla škoda. V prípade ak na motocykli vznikla škoda, nájomca sa zaväzuje nahradiť vecnú škodu, ktorá na motocykli vznikla. Škodu vzniknutú na motocykli je nájomca povinný uhradiť najneskôr do troch pracovných dní od momentu vyčíslenia škody. V prípade ak poisťovňa v zmysle ustanovenia poistnej zmluvy odmietne poistné plnenie, je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu a to najneskôr do troch dní odo dňa kedy poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenie. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú prevádzkou motocykla vo výške, ktorá presahuje poistné krytie uvedené v poistnej zmluve Povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motocykla. Rovnako sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú škodu vzniknutú prevádzkou motocykla v prípade, že poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie zo zmluvy Povinného zmluvného poistenia a to v plnej výške vzniknutej škody.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady spojené s dopravou motocykla v prípade, že k nehode a poškodeniu dôjde v zahraničí.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 200 euro za stratu dokladov a/alebo kľúčov a tiež evidenčného čísla od motocykla.
 • Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške 100 euro, za zničenie/vážne poškodenie prilby jazdca a taktiež 100 euro za zničenie/vážne poškodenie prilby spolujazdca,pokiaľ sú súčasťou nájmu.
 • Za iné doplnky zadný kufor, bočné kufre a komunikačný systém sa nájomca zaväzuje uhradiť plnú sumu v prípade ich straty/zničenia, alebo vážneho poškodenia. Suma bude vyčíslená v momente zistenia škody a jej výška bude zodpovedať aktuálne platným cenám.
 • Za každý deň omeškania so splnením povinnosti vrátiť motocykel zaplatí nájomca prenajímateľovi pokutu vo výške sumy podľa platného cenníka na každý deň omeškania ktorá bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby.

7. Skončenie nájmu:

Nájom sa skončí:

 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená
 • vrátením motocykla prenajímateľovi nájomcom pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená táto zmluva , v rámci pracovnej doby prenajímateľa.
 • zničením motocykla.
 • výpoveďou zo strany prenajímateľa, s výpovednou dobou 24 hodín, ktorá začne plynúť od momentu oznámenia výpovede nájomcovi.

8. Záverečné ustanovenia

Táto zmluvy je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie preberá nájomca a druhý vyhotovenie preberá prenajímateľ. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Nájomca ako aj prenajímateľ prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a svojim podpisom potvrdzujú, že súhlasia so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade s ust. §262 dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté v tejto zmluve sa budú spravovať zákonom č.513/1991 zb. (Obchodný zákonník, ďalej len „ObZ“).
Nájomca svojim podpisom udeľuje súhlas prenajímateľovi na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre potreby spoločnosti. Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje neposkytne tretím stranám na iné využitie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 02.01.2020.